Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o w Piekarach Śląskich

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA PRZY UL. HARCERSKIEJ 33,33A ORAZ 31

 

Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich

ogłasza  II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Piekary Śląskie

 1. Przedmiotem przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, będącej własnością Spółki, położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej pod nr 33,33 A oraz 31, w Gminie Piekary Śląskie, w obrębie geodezyjnym: Brzeziny Śląskie, arkusz ewidencyjny 1-4 Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1136/80, o łącznej powierzchni 0,3275 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr GL1T/00057070/4.
 2. Wskazana nieruchomość jest szczegółowo opisana w Opisie i oszacowaniu sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Wioletę Lisik (dalej: operat szacunkowy), stanowiący załącznik do Regulaminu przetargu ofertowego.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi, tj. 953 120,00  zł netto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100).
 4. Do wskazanej wyżej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) o ile będzie należny.
 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 15.11.2022 r. do godz. 15.00. W przypadku składania oferty drogą pocztową bądź kurierem decyduje data i godzina wpływu.
 6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora tj. Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich, 41-946 Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2a.
 7. Dopuszczalne jest składanie wyłącznie oferty dotyczącej całości przedmiotu przetargu określonego w pkt. 1 oraz 2. Składanie ofert częściowych jest wyłączone.
 8. Oferent winien złożyć ofertę (w tym wszystkie dokumenty i oświadczenia) w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.
 9. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 47 656,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) wniesione  przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A nr konta: 58 1020 2313 0000 3402 0618 9288. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: wniesienie wadium, uważa się za skutecznie wniesione, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Organizatora przed upływem terminu składania ofert.
 10. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
 11. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15.11.2022 r. o godz. 15:30 w siedzibie Spółki Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich, 41-946 Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2a
 12. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z Oferentów nie złoży oferty równej co najmniej cenie wywoławczej i odpowiadającej wymogom określonym w niniejszym Ogłoszeniu oraz w Regulaminie przetargu.
 13. Umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zatwierdzenia wyboru Oferenta przez Komisję Przetargową. Zapłata całej ceny sprzedaży (pomniejszona o zdeponowane wadium) musi być wpłacona jednorazowo na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A nr konta: 58 1020 2313 0000 3402 0618 9288 tak, aby wpłacone środki były widoczne na koncie na 2 dni przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy.
 14. Wszelkie opłaty, w tym notarialne, związane z wydaniem nieruchomości i przeniesieniem prawa własności ponosi Nabywca.
 15. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.
 16. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który wraz z Opisem i oszacowaniem udostępniony jest w siedzibie Spółki Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich, 41-946 Piekary Śląskie, ul. Walentego Roździeńskiego 2a.
 17. Z przedmiotowymi dokumentami oraz z przedmiotem przetargu można się zapoznać w dni powszechne, od dnia ukazania się Ogłoszenia o przetargu, w godzinach od 09.00 do 13.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod numerem tel. 32 668 66 81.
 18. Informacji udziela Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. , ul. Walentego Roździeńskiego 2 A, 41-946 Piekary Śląskie / mail: biuro@n-b.piekary.pl
 19. Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.

 

Metadane

Data publikacji : 08.09.2022
Data modyfikacji : 08.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o .o w Piekarach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Kubisz
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Kubisz
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Kubisz

Opcje strony

do góry